Rate Card

1. Social Post (600 Baht/Pic)

ภาพประกอบ Post ใน Social Network ช่วยขยาย Message ที่ต้องการสื่อสาร ทั้งในรูปแบบของภาพจริง และภาพการ์ตูนประกอบ เข้าถึงได้ง่าย

2. Social Album (800 Baht/Album)

3. Infographic (1,200 Baht/Pic)

ย่อยจากบทความที่ได้รับให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ ผ่านลูกเล่นต่าง ๆ เช่น การทำ Checklist, Flowchart, Versus Infographic, Timeline ช่วยให้เห็นถึงขั้นตอนต่าง ๆ ตามลำดับ ง่ายต่อการแชร์ต่อ สื่อสารได้อย่างครบถ้วนในแผ่นเดียว

4. Album Info (1,500-3,000 Baht/Album)

ย่อยจากข้อมูลที่ปริมาณมากขึ้นให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ ผ่านลูกเล่นต่าง ๆ เช่น การทำ Checklist, Flowchart, Versus Infographic, Timeline หรือต้องการทำ Infographic ให้แยกลำดับการอ่านได้ง่าย ช่วยเพิ่มโอกาสในการ Engagement หรือแทรกการขายไว้ท้าย Album